Nederlands
 • Français
 • English
 • Nederlands
 • Deutsch
 • Vertrouwelijkheidscharter

  Bescherming van persoonsgegevens

  0.1 Verzamelen van persoonsgegevens

  De persoonsgegevens die op deze Site worden verzameld zijn:

  Aanmaken van een account: Bij het aanmaken van een account door de gebruiker worden zijn naam, voornaam, e-mailadres verzameld.

  Verbinding; Als de gebruiker inlogt op de Site, worden zijn naam, voornaam, inloggegevens, gebruiks- en locatiegegevens geregistreerd.

  Profiel: Via het gebruik van de prestaties op de Site kan een profiel worden ingevuld met onder andere een adres en telefoonnummer

  Betaling In het kader van betaling van producten en prestaties die op de Site worden aangeboden, worden financiële gegevens in verband met de bankrekening of bankkaart van de gebruiker geregistreerd

  Cookies Er worden cookies gebruikt in het kader van het gebruik van de Site. De gebruiker kan cookies deactiveren via de instellingen van zijn browser.

  0.2 Gebruik van persoonsgegevens

  De verzamelde persoonsgegevens van gebruikers worden gebruikt voor het ter beschikking stellen van de diensten op de Site, de verbetering daarvan en het onderhouden van een beveiligde omgeving. De gegevens worden meer in het bijzonder gebruikt voor:

  –  toegang tot en gebruik van de Site door de gebruiker;

  –  beheer van de werking en optimalisering van de Site;

  –  controle, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verstrekte gegevens;

  –  uitvoering van gebruikersondersteuning;

  –  personaliseren van de diensten via weergave van reclame op basis van de navigatiegeschiedenis van de gebruikers, afhankelijk van zijn voorkeuren;

  –  preventie en detectie van fraude fraudes, malwares (“malicious softwares“of schadelijke software) en beheer van beveiligingsincidenten;

  –  beheer van eventuele geschillen met gebruiker;

  –  Versturen van commerciële en reclame-informatie op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

  0.3 Delen van persoonsgegevens met derden

  Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen gedeeld worden met derde bedrijven:

  –  als de gebruiker de betalingsdiensten gebruikt; de Site heeft contracten afgesloten met derde bank- en financiële instellingen voor de uitvoering van deze diensten;

  –  als de gebruiker in de vrije commentaarzones van de Site informatie uitwisselt die toegankelijk is voor het publiek;

  –  als de gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te verkrijgen tot zijn gegevens;

  –  als de Site een beroep doet op diensten van dienstverleners voor het verlenen van bijstand, reclame en betalingsdiensten. Deze dienstverleners hebben een beperkt recht van toegang tot de gegevens van de gebruiker in het kader van de uitvoering van de prestaties en hebben eveneens een contractuele verplichting om deze gegevens te gebruiken conform de bepalingen van toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

  – als de wet dit vereist, zal de Site overgaan tot overdracht van de gegevens naar aanleiding van reclamaties tegen de Site en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;

  – als de Site betrokken is bij een fusie, acquisitie, cessie van activa of procedure inzake surséance van betaling, kan de Site genoodzaakt zijn een deel of alle activa, waaronder de persoonsgegevens over te dragen of te delen. In dat geval wordt de gebruiker hierover geïnformeerd voordat zijn persoonsgegeven worden overgedragen aan een derde.

  0.4 Doorgeven van persoonsgegevens

  Vanwege de organisatie van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Site, dat campings ontwikkelt buiten de Europese Unie, geeft de gebruiker de Site toestemming tot het doorgeven, opslaan en verwerken van zijn gegevens in de Verenigde Staten en/of Canada betreffende verblijven op deze camping. De toepasselijke wetgeving in deze landen kan verschillen van de wetgeving die van toepassing is in de woonplaats van de gebruiker binnen de Europese Unie. Door deze Site te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat zijn persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten blijft de Site verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die gedeeld worden met derden in het kader van het Privacy Shield. De Site leeft de regels van het Privacy Shield na, dit is een beschermingsmechanisme van gegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten zoals geformuleerd door het Amerikaanse ministerie van handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens die doorgegeven worden vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten. De Site verklaart jegens het Amerikaanse ministerie van handel dat voldaan zal worden aan de beginselen van het Privacy Shield. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van deze bepaling en de beginselen van het Privacy Shield, heeft het Privacy Shield voorrang.

  In Canada en in de provincie Québec blijft de Site eveneens verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en het gebruik daarvan conform de federale wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten (LPRPDE) en de wet van Québec betreffende de bescherming van persoonsgegeven in de privésector.

  0.5 Beveiliging en vertrouwelijkheid

  De Site voert organisatorische, technische, software en logistieke numerieke beveiligingsmaatregelen in voor de bescherming van persoonsgegevens tegen wijziging, vernietiging en onbevoegde toegang. Wij wijzen u er echter op dat internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de Site de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

  0.6 Uitoefening van de rechten van de gebruiker

  Op grond van toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten:

  –  het recht op rectificatie of verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben door in te loggen op zijn account en de instellingen van de account te configureren;

  – het recht om de account te verwijderen door te schrijven naar: HUTTOPIA SA, rue du Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières of een e-mail te sturen naar donnees.personnelles@huttopia.com. Wij wijzen u erop dat gegevens die gedeeld worden met andere gebruikers zoals publicaties op forums, zichtbaar kunnen blijven voor het publiek op de Site, zelfs nadat de gebruiker zijn account verwijderd heeft;

  –  het recht op inzage om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben door te schrijven naar: HUTTOPIA SA, rue du Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières of een e-mail te sturen naar donnees.personnelles@huttopia.com. In dat geval kan de Site voordat dit recht wordt uitgevoerd, vragen om een identiteitsbewijs van de gebruiker om dit op exactheid te controleren:

  – als de persoonsgegevens die de Site bijhoudt, onjuist zijn, kan de gebruiker vragen om rectificatie daarvan door te schrijven naar: HUTTOPIA SA, rue du Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières of een e-mail te sturen naar donnees.personnelles@huttopia.com;

  – gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens conform toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, door een brief te sturen naar HUTTOPIA, rue du Chapoly 69290 Saint Genis les Ollières of een e-mail te sturen naar donnees.personnelles@huttopia.com.

  0.7 Wijziging van deze bepaling

  De Site behoudt zich het recht voor deze bepaling inzake bescherming van persoonsgegevens op elk moment te wijzigen. Als een wijziging wordt aangebracht in deze bepaling inzake bescherming van persoonsgegevens, verplicht de Site zich tot het publiceren van de nieuwe versie op de site. De Site informeert de gebruiker tevens binnen 15 dagen na de ingangsdatum via e-mail over de wijziging. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de bewoording van de herziene bepaling inzake bescherming van persoonsgegevens, kan hij zijn account verwijderen.